Hemsida / LokalTapiola / Viktiga händelser

Viktiga händelser 2012

Fusionsnyheterna färgade år 2012. Förutom fusionen mellan Lokalförsäkring och Tapiola meddelade LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia i december att de planerar en fusion.

Myndighetsbesluten som fusionen mellan Lokalförsäkring och Tapiola krävde fattades under våren utan dröjsmål. Integrationsarbetet påbörjades i form av tiotals olika projekt.

Arbetet med att utarbeta en strategi för LokalTapiola inleddes genast efter fusionsbeslutet med omfattande diskussioner. I samband med strategiarbetet fastställdes LokalTapiolas verksamhetsidé, mål, värden och vision. Personalen deltog i den gemensamma processen och verksamhetsidén, värdena och visionen testades i en kundpanel. LokalTapiolas vision är att vara Finlands ledande samarbetspartner inom säkerhet, välbefinnande och ekonomi och finnas nära kunderna. Gruppens värden är: Vi lyckas genom samarbete, Vår verksamhet inbegriper företagaranda och Vi främjar ägarkundernas förmåner. Utgångspunkten är att strategin utvecklas kontinuerligt.

LokalTapiola har meddelat att gruppen satsar på lokal närvaro. Regionbolagen täcker hela Finland och på många orter innebär LokalTapiolas närvaro en efterlängtad konkurrens inom bank- och placeringstjänster. Namnen på Tapiola Bank och Tapiola Kapitalförvaltning ändrar i juni 2013.

Utnämningar och outsourcing

I samband med fusionen valdes Lokalförsäkrings verkställande direktör Erkki Moisander till chefdirektör och han inledde chefdirektörsarbetet 1.1.2013. Jukka Kinnunen valdes 1.5.2012 till verkställande direktör för Skade-Tapiola efter Juha-Pekka Halmeenmäki som blev verkställande direktör för Invalidisäätiö Orton. I fusionen blev Kinnunen verkställande direktör för LokalTapiola Skadeförsäkring. Direktör för bolagsgruppen Jari Sundström utnämndes till vice ordförande för LokalTapiolas styrelse för mandatperioden som började 1.1.2013. Sundström fungerar även som chefdirektörens ställföreträdare.

Ett avtal om bolagsgruppens IT-infrastrukturtjänster ingicks med Tieto. För Tapiolagruppens del ingicks ett avtal om lönetjänster med Aditro vilket träder i kraft 1.6.2013.

Ett nytt arbetspensionsbolag planeras

LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia planerar en fusion med målet att grunda ett nytt arbetspensionsbolag som erbjuder kunderna högklassiga arbetspensionstjänster samt konkurrenskraftiga kundförmåner.

Det nya bolaget erbjuder arbetspensionstjänster till alla företag och företagare inom privata sektorn. Kundunderlaget när verksamheten startas är Pensions-Fennias och Pensions-Tapiolas nuvarande kunder.

Kunder belönades för skadeförebyggande arbete 

Också under fusionsåret satsade LokalTapiola på att förebygga skador. Säkerhetspriset som nu delades ut för andra gången gick till Mattilas mjölkgård i Nurmo där ett brandlarmsystem förhindrade en brand i februari och därigenom skador som skulle ha uppgått till flera miljoner euro.

LokalTapiola och Kennelklubben premierade åter 19 hundar med titeln hjältehund, hundar som bland annat hjälpte människor som drabbats av sjukdomsattack, varnade för eldsvådor och hittade personer som gått vilse.

 

De 20 regionbolagen täcker hela
Finland.

 

Case:

Från fusion till fusion

På sommaren 2012 blev det 30 år sedan Tapiola bildades i fusionen mellan försäkringsbolagen Aura och Pohja. Beslutet om fusion mellan Aura och Pohja fattades i förvaltningsråden 18.6.1982. Namnet Tapiola valdes eftersom bolagets nya huvudkontor låg i Esbo i Hagalund (Tapiola).  

På årsdagen av fusionen avtäcktes skulpturen Vaeltaja (”Vandraren”) av skulptören Martti Aiha i entréhallen till det nya huvudkontoret. Skulpturen i stål är över 5 meter hög. På sommaren gjorde sånggruppen Club For Five en ny version av Tapiolas gamla tv-reklam ”Yksi ja kaksi, Tapiolaksi”. Reklamen visades ursprungligen år 1983 när det nya bolaget presenterades för allmänheten. 

När vi firade Aura-Pohja fusionens 30-års jubileum, hade fusionen mellan Lokalförsäkring och Tapiola redan hunnit långt. Bolagsstämmorna hade godkänt fusionen och den gemensamma organisationen byggdes upp i gemensamma lokaliteter. Alla andra bolag än LokalTapiola regionbolagen har Esbo som hemort och verkar i huvudkontoren för före detta Tapiola-gruppen i Hagalund i Esbo.   

En period av 30 år sammanfaller även med Lokalförsäkrings utveckling. År 1983 blev Lokalförsäkring ett gemensamt marknadsföringsnamn för Lokalförsäkringsgruppen som bestod av försäkringsföreningarna.