Hemsida / Ekonomisk översikt / Bolagens år i korthet
timolaakso_aloitus.jpgEkonomidirektör Timo Laakso

Bolagens år i korthet

Ekonomidirektörens översikt

LokalTapiola uppnådde ett bra ekonomiskt resultat år 2012. Solvensen förstärktes, försäkringsbolagens premieinkomster ökade, bolagens resultat förbättrades och placeringsverksamheten var lyckad säger ekonomidirektör Timo Laakso.

LokalTapiola Skadeförsäkring gjorde ett bra ekonomiskt resultat år 2012. Solvensen förstärktes, premieinkomsten ökade, riskprocenten utvecklades positivt och placeringsverksamheten var lyckad.

När man inkluderar regionbolagens siffor ökade premieinkomsten inom direktförsäkring i LokalTapiola-gruppens skadeförsäkringsverksamhet med 2,9 procent till 1 041,4 miljoner euro (1 012,2 miljoner euro). Totalkostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnaden var ca 96 procent och förbättrades därmed ordentligt från året innan. Därutöver förbättrades risktäckningskapaciteten inom skadeförsäkring till dryga 200 procent, vilket är en mycket stark siffra inom branschen.

Inom skadeförsäkring var år 2012 ett bra år vad gäller riskrörelsen och vi hölls under det förväntade värdet för riskprocenten. Även lönsamhetsåtgärderna som vidtagits under de senaste åren har burit frukt, bl.a. inom försäkringar för företagskunder. Vid sidan av lönsamhetsmålen måste uppmärksamhet dock även fästas vid en ökning av premieinkomsten.

Sifforna för skadeförsäkringsverksamheten är pro forma, dvs. de sammanräknade siffrorna för Skade-Tapiola och Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag.

Tillväxt och bra resultat även inom livförsäkring

LokalTapiola Livbolags rörelsevinst var 30,4 miljoner euro (25,5 miljoner euro) och totalresultatet ökade till 119,5 miljoner euro (34,7 miljoner euro). Vad gäller försäljningen och premieinkomsten inom livförsäkring utvecklades vi bra och stabilt i enlighet med strategin.

Ur ett resultatutvecklingsperspektiv måste nivån på försäljningen av livförsäkring upprätthållas och möjligheterna till en ökad korsförsäljning utnyttjas. Läget för detta är nu gynnsamt i och med att försäljningen av livförsäkring inletts även i alla regionbolag.

Kapitalförvaltning är bankkoncernens spjutspets

Tapiola Bank presterade bra under år 2012. Rörelsevinsten på 6,4 miljoner euro var den bästa genom tiderna och kundantalet ökade till 255 000 kunder (233 000).

Kapitalförvaltning utgör spjutspetsen i bankkoncernens tjänsterepertoar. Kapitalet i fonderna förvaltade av Tapiola Kapitalförvaltning ökade med rentav 44,1 procent till 2 403,7 miljoner euro (1 667,8 miljoner euro).

Den låga räntenivån är fortfarande en utmaning för banken men att marginalerna på marknaderna gradvis ”tillfrisknat” är ett bra tecken. På lång sikt kräver ett upprätthållande av bankens lönsamhet en ökad aktivitet vad gäller kundrelationerna och nätverket av regionbolag ger bra förutsättningar för detta.

Lyckad placeringsverksamhet

Även om placeringsmarknaderna var instabila i början av år 2012 var bolagen i gruppen framgångsrika i placeringsverksamheten.

LokalTapiola Skadeförsäkrings nettointäkt av placeringsverksamheten enligt gängse värden var 8,1 procent (2,7 %). Livbolagets avkastningsprocent på sysselsatt kapital enligt gängse värden var 9,2 procent (3,7 %). LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning enligt gängse värden var 9,0 procent (–3,1 %).

En låg räntenivå minskar chanserna till liknande avkastning under det innevarande året.

Därmed är det särskilt viktigt med en ordentlig kontroll vad gäller försäkringsverksamheten och driftskostnader. Kostnaderna i anknytning till integrationsprojektet kommer att påverka driftskostnaderna även under det innevarande året och därmed är det mycket viktigt att vi kan ta vara på de fördelar integrationen för med sig.

 

Dessa påverkar i framtiden – Solvens II 

LokalTapiolas Solvens II-projekt startade år 2011. Projektet hänför sig till EU:s nya solvensövervakningssystem som gäller liv- och skadeförsäkringsbolag samt försäkringsbolagsgrupper. Solvens II förväntas träda i kraft i EU tidigast 2016.

Det nya solvensövervakningssystemet som utarbetas i EU, Solvens II, gäller liv- och skadeförsäkringsbolag samt försäkringsbolagsgrupper. Målet är att skapa ett övervakningssystem som på ett heltäckande sätt beaktar riskerna och som består av tre pelare:

PELARE 1.
Kvantitativa solvenskrav.

PELARE2.
Kvalitativa krav som gäller förvaltning, riskhantering och intern kontroll samt krav som gäller egen heltäckande risk- och solvensbedömning. Regler för övervakarnas övervakningsprocess.

PELARE 3.
Publicerings- och myndighetsrapporteringskrav gällande solvens och risker.

Ikraftträdandet av Solvens II har dragit ut på tiden och den förväntas nu träda i kraft tidigast år 2016. EU:s övervakande myndigheter har föreslagit att de nationella övervakarna, i Finland Finansinspektionen, skulle ta Solvens II-kraven i användning under 2014 vad gäller organiseringen av förvaltning, egen risk- och solvensbedömning samt rapportering till övervakaren.

LokalTapiolas Solvens II-projekt påbörjades 2011. Inom ramarna för projektet utarbetas ett kalkyl- och rapporteringssystem enligt Solvens II-kraven samt krav för förvaltningssystem och samtidigt bedöms inverkningarna på solvenskrav på basis av vilka LokalTapiolas försäkringsbolag uppfyller kraven som Solvens II ställer.

 

 

 

På dessa ekonomiska områden var vi framgångsrika år 2012

1 LOKALTAPIOLA SKADEFÖRSÄKRINGS OCH LIVBOLAGS RESULTAT
LokalTapiola Skadeförsäkrings rörelsevinst var 179,0 miljoner euro (–45,4 miljoner euro) och totalresultat 291,9 miljoner euro (–58,9 miljoner euro). LokalTapiola Livbolags rörelsevinst var 30,4 miljoner euro (25,5 miljoner euro) och totalresultat 119,5 miljoner euro (34,7 miljoner euro).

2

PENSIONSBOLAGETS SOLVENS
LokalTapiola Pensionsbolag har en stark solvens på 27,0 procent (22,3 %). Solvensställningen, dvs. verksamhetskapitalet i förhållande till solvensgränsen var 2,7 (3,6).

3

PLACERINGSVERKSAMHET
LokalTapiola Skadeförsäkrings nettointäkt av placeringsverksamheten enligt gängse värden var 8,1 procent (2,7 %). LokalTapiola Livbolags avkastningsprocent på sysselsatt kapital enligt gängse värden var 9,2 procent (3,7 %). LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning enligt gängse värden var 9,0 procent (–3,1 %).

4

TAPIOLA KAPITALFÖRVALTNING
Kapitalet i fonderna förvaltade av Tapiola Kapitalförvaltning ökade med 44,1 procent till 2 403,7 miljoner euro (1 667,8 milj. e).