Hemsida / Ansvar / Inverkan i samhället / Samarbete med intressegrupper

Samarbete med intressegrupper

LokalTapiolas viktigaste intressegrupper är ägarkunderna, förvaltningen bestående av dem samt personalen. Andra viktiga intressegrupper är samarbetspartner, varu- och tjänsteleverantörer, konsument- och medborgarorganisationer, myndigheter, media, läroanstalter, andra företag inom branschen samt närsamfund. 

LokalTapiola står i aktiv växelverkan med sina intressegrupper för att lära känna dem och för att kunna svara mot deras förväntningar och behov. Öppenhet, förtroende, äkta intresse och regelbundna kontakter är viktiga i växelverkan med intressegrupperna.  

Bolagen i gruppen har organiserat sin bransch i organisationer och är medlemmar i flera av organisationerna inom näringslivet. Syftet med LokalTapiolas samhällsverksamhet är att långsiktigt bygga upp framtiden för den ömsesidiga bolagsformen. Den ömsesidiga bolagsgruppens intressen bevakas via branschens egna intresseorganisationer både i Finland och internationellt. Därtill håller man diskussionskontakter med politiska beslutfattare, myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, organisationsväsen samt andra viktiga intressegrupper. 

Samhällsansvar främjas även med nätverk

Bland annat företagarorganisationer, handelskamrar, kommuner och läroanstalter är viktiga nätverk på det lokala planet. LokalTapiola är medlem i utvecklingsgruppen för ansvarsfull företagsverksamhet i Finlands näringsliv EK och i FiBS-nätverk för ansvarsfull företagsverksamhet vars styrelseordförande är Anu Pylkkänen som är direktör för ansvarsfull företagsverksamhet i LokalTapiola. Syftet med nätverket är att främja den ansvarsfulla företagsverksamheten i Finland.

LokalTapiola är även med i nätverket WWF:s Green Office samt i Klimatparterna som är samarbetsnätverket för Helsingfors stad och näringslivet. Nätverkets mål är att skapa nya tillvägagångssätt och möjligheter till affärsverksamhet samt att hitta nya samarbetsformer för att minska utsläppen. 

Ett internationellt viktigt nätverk är bland annat arbetsgruppen för samhällsansvar i de ömsesidiga försäkringsbolagens europeiska intressebevakningsorganisation (AMICE) som LokalTapiola har ordförandeskapet för.