Hemsida / Ansvar / Ansvarsrapportering

Ansvarsrapportering

LokalTapiola-gruppens årsrapport 2012 är en kombinerad samhällsansvarsrapport och årsberättelse som omfattar hela bolagsgruppen. Temat för årsrapporteringen är Nära livet ut, vilket innebär att vi tar hand om kundens viktigaste ärenden i olika livssituationer.
 
Årsrapporten behandlar de viktigaste händelserna år 2012, resultatet och verksamhetens påverkningar. Syftet med rapporten är att ge en så omfattande bild av LokalTapiolas verksamhet som möjligt och av dess inverkan på intressegrupperna och samhället. LokalTapiola producerar rapporten för sina ägarkunder, förvaltningsmedlemmar, personalen samt andra intressegrupper som är intresserade av bolagsgruppens verksamhet. 

Vid valet av ärenden som man rapporterar om har vi koncentrerat oss på ärenden som är väsentliga för ägarkunderna, personalen och representanterna för förvaltningen samt beaktat informationen och responsen som samlats av dem och övriga intressegrupper. LokalTapiola fusionen dvs. sammanslagningen av Tapiola-gruppen och Lokalförsäkringsgruppen var det mest väsentliga ärendet som inverkade på rapporteringen.

Bolagsgruppens riksomfattande bolag har publicerat sina egna årsrapporter i elektronisk form. Därtill har försäkringsbolagen inom LokalTapiola publicerat sina egna placeringsrapporter i elektronisk form. LokalTapiola har även publicerat årsrapporten i tryckt format där vi i korthet har redogjort för bolagsgruppens verksamhet och för viktiga händelser 2012.

Ansvarsrapporteringen utvecklas för den nya bolagsgruppens behov

På grund av fusionen har vi inte tillgång till eller kan kombinera bolagens alla uppgifter och tal för år 2012 som man rapporterat om tidigare år varför mängden information som vi rapporterar om har minskats. Under kommande år ska rapporteringen om nyckeltalen utvidgas allteftersom det blir möjligt i och med förenhetligandet och utvecklingen av systemen. Syftet är att i framtiden fortsätta med rapporteringen enligt instruktionerna om internationell samhällsansvarsrapportering (GRI).  

LokalTapiola rapporterar om sin ansvarsfulla verksamhet även till flera utomstående parter. Till exempel LokalTapiola Pensionsbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning samt LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har i rollen som bolag som bedriver placeringsverksamhet undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt placerande (UN PRI) vilka förutsätter årlig offentlig rapportering. 

Miljörapportering åt många håll

Om förverkligandet av målsättningarna i energieffektivitetsavtalen för LokalTapiolas ägda fastigheter rapporteras årligen till Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (RAKLI ry). Till nätverket Klimatparterna rapporteras årligen om miljömålens förverkligande inom fastighetsverksamheten. Miljöansvarets förverkligande uppföljs även inom ramen för miljösystemet Green Office som vi årligen rapporterar om till WWF.