Hemsida / Ansvar / Ansvarsfullt placerande

hiidenpalo_eklund.jpg

Jari Eklund och Hanna Hiidenpalo

Ansvarsfullt placerande

Ansvarsfullhet är en viktig del av LokalTapiola-gruppens verksamhet även inom placeringsverksamheten. LokalTapiola Pensionsbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har i rollen som bolag som bedriver placeringsverksamhet undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt placerande och även ingått egna ansvarsförbindelser. 

I placeringarna strävar vi på lång sikt efter bättre avkastning än marknaderna. Bedömningen av placeringsobjektens ansvarsfullhet är en viktig del av LokalTapiolas placeringsprocesser. Vi strävar efter att få information om ansvarsfullheten för placeringsobjektets verksamhet bland annat genom att regelbundet träffa företagets ledning samt genom att på ett omfattande sätt bedöma företagets verksamhet. I processerna ingår även påverkande vid bolagsstämmor och analysering av god förvaltningssed. LokalTapiola uppmuntrar placeringsobjekten att utveckla ansvarsfullheten för sin verksamhet och stöder ökad ansvarsfullhet inom branschen bland annat via olika branschorganisationer och samarbetsforum. 

Tapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Pensionsbolag har sedan 2012 varit aktiva medlemmar i Finsif ry dvs. föreningen för ansvarsfullt placerande i Finland. Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo på LokalTapiola Pensionsbolag har verkat som styrelsemedlem i Finsif. Bolagen har deltagit i arbetet för att öka kännedomen om ansvarsfullt placerande bland både placerare och företag. 

I LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag är tyngdpunkten på tryggande av solvens

Tapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning sköter största delen av placeringarna för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag och ansvarsfullheten ingår väsentligt även i deras placeringsprocesser.  

”LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag placerar ansvarsfullt och förutsätter att samarbetsparterna agerar enligt samma principer”, säger direktör Jari Eklund som svarar för LokalTapiola-gruppens placeringsverksamhet och är medlem i LokalTapiola-gruppens styrelse.

Det centrala målet med LokalTapiola Skadeförsäkrings och LokalTapiola Livbolags placeringsverksamhet är att säkerställa bolagens solvens och att få så bra avkastning som möjligt med en kontrollerad risknivå. Allokeringen av placeringarna styrs av de begränsningar som solvensen, den försäkringstekniska ansvarsskuldsstrukturen och täckningsdugligheten samt avkastningskraven på kapitalet ställer. På lång sikt måste avkastningen på placeringarna överskrida totalavkastningsmålen i enlighet med kundåterbäringspolicyn.

I placeringsverksamheten strävar vi efter att på lång sikt och i alla situationer uppnå en bra och stabil avkastning genom att undvika kapitalrisker. Ansvarsfullheten är en viktig del av placeringarnas riskhantering.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning belönades med kvalitetspris för aktivitet och ansvarsfullhet

I LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning stärker iakttagandet av principerna för ansvarsfullt placerande fastighetsplaceringsprocessens funktion och skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling. Ansvarsfullt fastighetsplacerande beaktas i varje skede av värdekedjan i LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning ända från placeraren till objektets användare. 

Laatukeskus tilldelade LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Recognised for Excellence priset med fyra stjärnor år 2012.    Domarna i finalen Excellence Finland konstaterade i sina motiveringar att bolagets aktiva och deltagande verksamhetskultur skapar förutsättningar för en ansvarsfull fastighetskapitalförvaltning. Domarna i kvalitetspristävlingen berömde även LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning för att totalansvaret och kvalitetskontrollen i anslutning till fastighetskapitalförvaltningen sträcker sig som funktioner långt utanför den egna organisationen. En modell för ledning av samarbetsparter och en modell för bekämpning av grå ekonomi är fina exempel på LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings verksamhetsmodell.

Modellen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings förverkligande av miljöansvar har presenterats i bolagets miljöprogram. Genom livscykelhanteringen av fastigheterna tar man som en aktiv representant för ägare ansvaret för fastigheternas miljöpåverkningar så att bolaget bland annat uppfyller målsättningarna i de nationella energieffektivetsavtalen som bolaget undertecknat. Bolaget förbättrar aktivt informationen om miljöpåverkan i de fastigheter som bolaget förvaltar och utvecklar personalens kunnande i miljöfrågor. 

LokalTapiola Pensionsbolag belönades igen för framgången som pensionsplacerare

LokalTapiola Pensionsbolags speciella roll är att ha ansvar för arbetspensionstillgångarna och deras ökning. Målsättningen för pensionsbolagets placeringsverksamhet är att placera pensionstillgångarna så att de ger avkastning och att aktivt hantera risker i anslutning därtill. Verksamheten styrs av principerna för ansvarsfullt placerande som godkänts av styrelsen för LokalTapiola Pensionsbolag och ägarpolitiken samt FN:s principer.

”I placeringsverksamheten för LokalTapiola Pensionsbolag ingår ansvarsfullheten i varje placeringsbeslut. Ansvarsfullheten syns i praktiken bland annat så att placeringarna i en direkt aktieportfölj och företagsobligationsportfölj har indelats på basis av egen analys enligt ansvarsfull företagsverksamhet och klimatförändring”, säger Hanna Hiidenpalo som är placeringsdirektör på LokalTapiola Pensionsbolag. 

”Vi tror att genom att ta upp ansvarsfullheten och miljöaspekten på möten med företagen kan LokalTapiola Pensionsbolag för sin del påverka företagens val och på detta sätt främja företagsansvarets praktiska verkställande. Vi tror att företagen som verkar ansvarsfullt har bättre framgång på lång sikt än jämförelsegruppen och ger därmed bättre riskkorrigerad avkastning på placeringarna.”

LokalTapiola Pensionsbolag valdes till Nordens bästa institutionella placerare i fastigheter år 2012. Juryn värdesatte särskilt bolagets stabila riskhantering, genomtänkta och djupgående strategi samt goda placeringsavkastning. I en tävling ordnad av Investment and Pensions Europe (IPE) valdes dessutom Pensionsbolagets placeringsorganisation till Europas bästa placerare i hedgefonder år 2012. Juryn konstaterade att LokalTapiola Pensionsbolagets strategi för placeringar i hedgefonder har fungerat utmärkt. Med placeringarna i hedgefonder har bolaget lyckats sprida marknadsriskerna på ett effektivt sätt. Verksamhetens fokus ligger på placeringsobjekt som uppfyller bolagets strikta valkriterier. Juryn uppskattade även bolagets satsning på operativ riskhantering vid val av placeringsobjekt.

Det var redan det fjärde året i rad som LokalTapiola Pensionsbolag vann IPE-priset.

Tapiola Kapitalförvaltning utger fondernas fördelningar enligt ansvar

I Tapiola Kapitalförvaltnings verksamhetsmodell för ansvarsfullt placerande utesluts inga branscher på förhand eftersom all företagsverksamhet lämnar sina spår i samhället och miljön. Den ekonomiska analysen kompletteras med en analys av miljörelaterade, samhälleliga och administrativa faktorers inverkan.

LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att uppnå bästa möjliga avkastning med den risk kunden valt genom att följa, beakta och främja principerna för ansvarsfullt placerande. På lång sikt är målet med ansvarsfullt placerande att förbättra förhållandet mellan avkastning och risk genom att identifiera, förutse och minimera risker som beror på andra faktorer än ekonomiska faktorer samt genom att maximera framtidsmöjligheter. 

Ansvarssynpunkterna beaktas i alla tillgångsslag genom att fästa uppmärksamhet vid särdragen hos respektive tillgångsslag. Ansvarsbedömningen har inte utlokaliserats utan ansvarsfullheten är integrerad i vår egen ansvarsanalys. Utomstående underfonder genomgår årligen ansvarsklassificering där kapitalförvaltarens ansvarspolicy gås igenom. Genom dialog och aktiv ägarpolicy strävar vi efter att främja ansvarsfull verksamhet i de företag som utgör placeringsobjekt. Portföljförvaltarna hade 600 möten med företag år 2012 av vilka cirka 550 var med utländska bolag. I diskussionerna om ansvarsfullheten fäste vi speciell uppmärksamhet på bland annat övervakningen av underleverantörskedjan, ledningens belöningssystem och ansvarsfullheten i de interna processerna.

Tapiola Kapitalförvaltning utger placeringsobjektens fördelning enligt ansvar i sina månadsrapporter för direkta aktiefonder och företagsobligatonsfonder. Där redogörs för hur många procent av företagen som ingår i placeringsportföljen som har skött sitt ansvar i miljö- och sociala frågor och får vitsorden berömlig, god, nöjaktig eller svag. På detta sätt kan även placeraren följa upp ansvarsfullheten för placeringsfonderna. 

I slutet av år 2012 var ansvarsfördelningen för alla bolag i vilka Kapitalförvaltningen placerat direkt följande: Till klassen berömlig hörde 28 % av bolagen, till klassen god 41 %, till klassen nöjaktig 26 % och till klassen svag 5 %. Totalt 69 % av alla placeringar hörde antingen till klassen Berömlig eller God.

Tapiola Kapitalförvaltning deltog under år 2012 aktivt i utvecklingen av FN:s rapportering om ansvarsfullt placerande och frivilligt i pilotrapporteringen där bara 40 % av dem som undertecknat principerna deltog.