Hemsida / Ansvar / Ansvar för samhället

Ansvar för samhället

LokalTapiola vill vara en aktiv aktör och påverkare i närområden. Både deltagandet i samhällsdebatten och deltagandet och påverkandet på det lokala planet betonas i och med den nya gruppstrukturen. LokalTapiola bidrar till den samhälleliga stabiliteten genom att bedriva en lönsam och solvent verksamhet.

Ansvarstagandet konkretiseras som praktiska handlingar på ett landsomfattande och lokalt plan som omfattar kunderna, personalen, miljön och närområdet. LokalTapiolas regionbolag är aktivt med och utvecklar respektive region.

Försäkrings- och finansbranschen skapar stabilitet i samhället och möjliggör ekonomisk verksamhet genom att erbjuda olika alternativ för att skydda sig mot risker. Detta kräver en solvent och långsiktig verksamhet.

Intressebevakning av ömsesidighet och inverkan

Försäkrings- och finansbranschen har en betydande inverkan på stabiliteten i samhället och möjliggör ekonomisk verksamhet genom att erbjuda olika alternativ för att skydda sig mot risker. Detta kräver en solvent och långsiktig verksamhet. Öppenhet, genomskinlighet och regional närvaro är de centrala principerna för LokalTapiolas ansvarsfulla verksamhet. 

Bolagen i LokalTapiola har organiserat sin bransch i organisationer och är medlemmar i alla viktiga organisationer inom näringslivet. Syftet med LokalTapiolas samhällsverksamhet är att långsiktigt och med tanke på ägarkundernas fördel bygga upp framtiden för den ömsesidiga bolagsformen. För LokalTapiola är det viktigt att man i lagberedningen som gäller försäkrings- och finansbranschen beaktar särdragen hos olika bolagsformer och garanterar dem samma förutsättningar för att verka och växa. Konsumenten gynnas av att det finns olika aktörer och konkurrens på marknaderna. 

Den ömsesidiga bolagsgruppens intressen bevakas via branschens egna intresseorganisationer både i Finland och internationellt. Därtill håller vi en diskussionskontakt med politiska beslutfattare, myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, organisationsväsen samt andra viktiga intressegrupper. 

Samhällsansvar genom samarbete

Samarbete med olika partner är en del av LokalTapiolas intressegruppsideologi och ansvarsfulla företagsverksamhet. LokalTapiolas samarbetsprojekt med Finlands Röda Kors är Vänverksamheten vars syfte är att utveckla verksamheten samt värva och utbilda nya frivilliga. Temat 2013 är ”Kärleken övervinner allt. Även ensamheten”.

Sidosryhmayhteistyo_logo_Punainen_Risti.jpg

I samarbete med Finlands naturskyddsförbund driver LokalTapiola en energiinformationskampanj vars syfte är att öka människornas och företagens kännedom om energibesparingar samt anknytande möjligheter att värna om miljön, förhindra klimatförändringen och spara kostnader. Via fonden Kvinnobanken som kyrkans Utlandshjälp förvaltar hjälper man kvinnor i utvecklingsländerna att skaffa sig ett yrke. Samarbetet fortsätter även bl.a. med Pensionsförbundet. 

Satsningar på ungas kompetens och framtid

LokalTapiola främjar på många sätt bl.a. ungas ekonomiska kompetens och framtida möjligheter. År 2013 satsar bolagsgruppen särskilt på att ungdomsgarantin ska kunna förverkligas. Målet är att alla regionbolag ska kunna erbjuda ett flertal sommar- och praktikarbetsplatser till unga.

Tillsammans med Marthorna, konsumentorganisationer och läroverk har bolagsgruppen satsat på att främja ungas ekonomiska kompetens. År 2012 deltog bolagsgruppen i Konsumentforskningscentralens projekt TOKATA som kartlägger ungas skötsel av ekonomiska ärenden och resultat används för att utveckla tjänsterna till unga kunder. Därutöver har LokalTapiola deltagit i branschens gemensamma projekt. LokalTapiola stöder räddningsfärdighetskampanjen Nou Hätä! med vars hjälp eleverna i skolans högre klasser kan förkovra sina färdigheter gällande räddning och brandsäkerhet. År 2012 utvecklade Helsingfors Universitet och LokalTapiola tillsammans en ny samarbetsmodell för företagslivet och universitetsvärlden. År 2013 startade Helsingfors universitet och LokalTapiola tillsammans ett samhällsansvarsprogram som riktas till unga framtidsexperter och som tar upp samhällets framtid ur ett perspektiv som baserar sig på ansvar och delade värden. 

Främjar hållbar välfärd

LokalTapiola deltar i samhällsdebatten bland annat genom att arrangera diskussionsforumet LokalTapiola Akademin där man tillsammans med intressegrupper diskuterar samhälleliga fenomen som kommer att inverka på finländarnas välfärd inom den närmaste framtiden. Diskussionsforumet ordnades för sjätte gången i november 2012. Temat var det finländska välfärdsamhällets framtida utmaningar och de ömsesidiga bolagens roll som producenter av hållbar välfärd.  

Projektet om Försäkrade tjänstealternativ för äldre med Östra Finlands universitet avslutades våren 2012. Projektet gav värdefull information bland annat om kundernas åsikter om behovet och finansieringen av vårdtjänsterna. Informationen ska vi dra nytta av i utvecklingen av produkter och tjänster under den kommande strategiperioden. Livbolagets samarbete med projektet Proud Age fortsatte. Syftet med projektet är att lyfta fram ett nytt tänkande och se åldrandet som en resurs inte som en risk.

Man ingriper i missförhållanden i verksamheten

Finansinspektionen (Fiva) gav Tapiola Bank en offentlig varning i maj 2012 för försummelse av intern kontroll och riskhantering i värdepappersförmedlingstjänsterna. Bristerna upptäcktes i Fivas granskning i september 2011 och de korrigerades före november 2011. Bristerna orsakade inte problem eller skada för kunderna eller banken. När bristerna åtgärdades säkerställde man sig om att motsvarande brister inte ska kunna uppstå i andra tjänster i framtiden.

Tingsrätten behandlade sommaren 2012 ett fall från år 2008 då Tapiola lämnade in en begäran om undersökning av oklarheter och tydliga missbruk i samband med skadegranskningen och verksamheten för vissa entreprenörer. Esbo tingsrätt gav dom i fallet 29.6.2012. Alla svaranden konstaterades vara skyldiga till brott. Behandlingen av ärendet fortsätter i Helsingfors hovrätt kommande höst. 

Expert i bekämpning av grå ekonomi

För ett företag som LokalTapiola som verkar inom försäkrings- och finansbranschen är bekämpningen av den gråa ekonomin en viktig del av det dagliga arbetet. Bolagsgruppen har bland annat noggranna anvisningar och webbutbildningar för personalen till exempel om identifiering av penningtvätt och för att upptäcka andra olagligheter. Anskaffningar styrs av upphandlingspolicyn och -anvisningarna som innehåller ansvarskriterier.

Ersättningstjänsten fäster speciell uppmärksamhet på valet av samarbetspartner och entreprenörer så att verksamhet för företagen inom den gråa ekonomin ska kunna förhindras i skadeobjekten. Handläggningen av stora skador har utvecklats och riskerna för och kontrollerna av ersättningsprocesserna bedöms och uppdateras kontinuerligt. Till LokalTapiolas verksamhetssätt hör att polisanmäla alla tydliga misstankar om brott mot företaget.

Totalansvaret och kvalitetskontrollen i anslutning till LokalTapiolas fastighetskapitalförvaltning sträcker sig långt utanför den egna organisationen och vi har bland annat i användning en modell för ledning av samarbetsparter och en modell för bekämpning av grå ekonomi. Laatukeskus tilldelade år 2012 LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Recognised for Excellence priset för dess verksamhetssätt.