Hemsida / Ansvar / Ansvar för miljön

Ansvar för miljön

LokalTapiola strävar efter att minska de negativa effekter verksamheten har på miljön och har förbundit sig till att kontinuerligt öka nivån på sin miljöverksamhet. Energiförbrukning, resor, användning av papper och anskaffningar har de största effekterna på miljön. De största indirekta effekterna orsakas särskilt av placeringsverksamheten och riskhanteringsarbetet.

Från och med början av 2013 ingår LokalTapiolas översvämningsskydd i hem-, lantbruks- och fastighetsförsäkringar och i fortsättningen täcker dessa försäkringar skador på byggnader och lösöre i hemmet, på lantbruket eller i bostadsfastigheter som orsakas av exceptionella översvämningar till följd av havsvatten, vattendrag eller ösregn. Säkerhetsföreskrifterna för att förebygga översvämningsskador har även preciserats så att man måste se till att diken och dräneringsdiken som hör till fastigheten är i skick. Man ska även varje år kontrollera att de fungerar tillbörligt.

De elektroniska tjänsterna och metoderna utvecklas

I skadeförsäkringsbolaget har man satsat på att utveckla och utvidga de elektroniska tjänsterna bl.a. vad gäller privatolycksfall och resenärskador samt fordonsskador. Utvecklandet av den elektroniska ersättningstjänsten fortsätter i LokalTapiola även under år 2013.

Kunderna kan minska pappersposten från LokalTapiola genom att välja den pappersfria tjänsten. Den pappersfria tjänsten utvecklas i etapper. Tjänsten omfattar nu skade- och personförsäkringar och en del spar- och pensionsförsäkringar.

År 2012 förbättrades de elektroniska kommunikationsmetoderna och systemen så att resandet och utskrifterna har minskat.

Nya metoder för att främja energieffektivitet

Som ett resultat av utvecklingsarbetet som leddes av LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning publicerades konceptet Taloinfo under hösten 2012 vars syfte är att göra fastighetsanvändarna mer medvetna om miljö- och energifrågor. Målet med konceptet är att informera om fastighetens verksamhet samt att sporra användarna att spara energi och vatten. Den första infodisplayen togs i bruk i LokalTapiolas huvudkontor på hösten 2012. Konceptet ska vidareutvecklas och utvidgas att även omfatta investeringsfastigheter. Målet är att 70 procent av fastigheterna ska vara försedda med infodisplayer före slutet av år 2018.

I 2012 undertecknade LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Motivas energieffektivitetsavtal för hyresbostäder (VAETS). Förutom energieffektiviteten utreds även vilka möjligheter det finns att använda förnybar energi i olika typer av fastigheter.

LokalTapiola satsar på förnybar energi

LokalTapiola och TuuliSaimaa Ab undertecknade ett samarbets- och investeringsavtal om att bygga vindkraft i Finland. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning grundade en fastighetskapitalfond vars mål är att investera ca 100 miljoner euro i vindkraftsparkprojekt i Finland och att bidra till en produktion av minst 80 GWh med hjälp av förnybar energi före utgången av år 2020. Det första gemensamma investeringsobjektet är Muukko vindkraftpark i Villmanstrand. Principerna för ansvarsfullt placerande är en väsentlig del av LokalTapiolas verksamhet och fonden tillämpar dessa principer på ett konkret sätt genom att understöda miljövänlig och förnybar energi.

LokalTapiola är en aktiv försäkrare av vindkraftverk

LokalTapiola försäkrar vindkraftverk i Europa tillsammans med sex andra europeiska försäkringsbolag. Samarbetsorganisationen Eurapcos nätverk, i Finland LokalTapiola, erbjuder vindkraftverk brand- och bräckageförsäkringar samt försäkringar för produktionsavbrott till följd av brand eller bräckage. Samarbetsnätverket delar även aktivt erfarenheter och information om försäkringar och riskhantering i anknytning till vindkraftverk.

Som det ser ut nu kommer det att byggas rekordmånga vindkraftverk i Finland under de närmaste åren och vindkraft kan utgöra ett tillväxtområde för försäkringsbolag. LokalTapiola har försäkrat tiotals vindkraftverk i ett flertal europeiska länder. Av de nuvarande vindkraftverken i Finland har LokalTapiola försäkrat ca en femtedel.

Två fastigheter certifierades med miljöcertifikatet LEED

Under år 2012 certifierades en kontorsfastighet och en affärsfastighet som ägs av LokalTapiola med miljöcertifikatet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) som omfattar en bedömning av lokaliteternas, byggnadens eller byggnadsprojektets miljöegenskaper. Affärsfastigheten Kiinteistö Oy Verkko som finns på Busö i Helsingfors samt Kiinteistö Oy Espoon Swing Plus C fick LEED-certifikat av silvernivå. År 2013 är målet att certifiera fyra nya objekt.

Green Office styr kontorsarbetet

LokalTapiolas kontorsbyggnader i Hagalund i Esbo och kontoret i Tammerfors är med i WWF:s Green Office-miljösystem. Båda byggnaderna och fastighetskapitalförvaltningsbolaget har ett miljöprogram som är en del av bolagsgruppens program. De elektroniska metoderna utökas kontinuerligt och personalen har fått nya verktyg. Uppföljningen av pappersförbruket preciseras under år 2013 så att den inkluderar förbrukningsdata för LokalTapiolas nya organisation. 

Ymparistovastuu_GreenOffice_logo.jpg

Personalens affärsresor uppföljs och målet sedan 2009 har varit att minska resandet med 10 % (Tapiola). Antalet körda kilometer under arbetsresor har dock endast minskat med ca 5 % per person sedan år 2009. Antalet flygresor ökade vilket till största delen beror på resebehovet i samband med fusionen.

Distansarbetet har ökat och det finns även pilot- och samarbetsprojekt för distansarbete. År 2012 lanserades en elektronisk samåkningstjänst för personalen.

För LokalTapiolas anskaffningar uppgörs ansvarskriterier som även täcker miljöaspekter. Bland annat intranet och infodisplayerna i fastigheterna ökar personalens kännedom om miljöfrågor.

Avfallet går till nyttobruk

LokalTapiola strävar i första hand efter att minska avfallsmängden. Kontorsarbete ger mest upphov till pappersavfall och i LokalTapiola är det ofta frågan om konfidentiellt material. Särskild uppmärksamhets fäst vid hanteringen av konfidentiellt material. Vad gäller övrigt avfall, så har kontoren varierande möjligheter att sortera och återvinna avfall. I kontorsbyggnaderna i Esbo går 89,5 % av avfallet till nyttobruk vilket är mycket nära vårt mål. Målet är 90 %. Vid ändringar som gäller lokaliteter cirkulerar möblerna och utrustningen alltid till följande användare i mån av möjlighet. ICT-utrustning som inte längre används cirkulerar vidare till följande användare eller som råvara till industrin.

Samarbete till nytta för miljön

LokalTapiolas fastighetskapitalförvaltningsbolag gick med i Helsingfors stads och näringslivets nätverk Ilmastointikumppanit och gav miljölöften i anknytning till den egna verksamheten. Nätverkets mål är att samarbeta för att minska utsläppen och förstärka företagens konkurrensförmåga.

I samarbete med Finlands naturskyddsförbund drivs ett energirådgivningsprojekt där bostadsbolag och invånare sporras att vidta omfattande åtgärder och lära sig olika metoder att spara energi.

LokalTapiola vill främja säker och miljövänlig bilkörning. I samarbete med Helpten Oy lanserades en bilkörningstävling där LokalTapiolas kunder sporras att fästa uppmärksamhet vid sitt körsätt. Med hjälp av tjänsten som ingår i tävlingen kan man utveckla ett körsätt som är billigare samt skonsammare för miljön.

Samarbetet med läroverken omfattar bl.a. råd och information till eleverna om miljöskador, miljöförsäkringar och riskhantering.