Hemsida / Ansvar / Ansvar för kunder

Ansvar för kunder

I ett ömsesidigt bolag är kundinriktning kärnan i verksamheten. LokalTapiola finns till för sina kunder. LokalTapiola vill erbjuda kunderna tydlig och lättförståelig betjäning och smidiga tjänster.

Sammanlagt ca 1 000 kunder är verksamma i LokalTapiolas förvaltning. De verkar i regionbolagens ledning och påverkar därigenom bolagens verksamhet. Förvaltningsmedlemmarna är även viktiga som responsgivare. De kan ge uttryck för sina åsikter och utvecklingsrekommendationer bl.a. i olika enkäter.

Webbpanelen Vägvisarna ger LokalTapiolas kunder en möjlighet att delta i utvecklingen av produkter, tjänster och verksamheten. Panelmedlemmarna får regelbundet enkäter och genom att svara på dem kan de påverka verksamheten i LokalTapiola. Panelen består av nästan 2 500 ägarkunder. År 2012 gav panelmedlemmarna över 4 000 svar på olika frågor. De har bl.a. bidragit till uppkomsten av denna årsrapport.

Kundutskottet är en grupp som består av ansvarspersoner i förvaltningen och som nu fortsätter i LokalTapiola med det bedömningsarbete som började i Tapiolagruppen. Kunderna efterfrågas och ger respons även i regelbundna undersökningar, förfrågningar och gruppdiskussioner.

LokalTapiola vill vara en lättförståelig expert som talar klarspråk

Klarspråk och transparens är viktiga aspekter för att underlätta kundernas val i säkerhets- och ekonomiärenden. Målet är att kunderna klart och förståeligt erbjuds de alternativ som lämpar sig för deras behov.

I planeringen av kommunikationen och materialet strävar LokalTapiola efter att uttrycka sig förståeligt och tydligt. I slutet av år 2012 inledde livbolaget arbetet med att förnya försäkringsvillkoren. Målet är att utkomma med avsevärt mer kundinriktade försäkringsvillkor under år 2013. Därutöver har man inlett ett projekt för att förbättra kvaliteten på informationen.

Lokal och personlig betjäning

I LokalTapiola sker betjäningen och beslutsfattande så nära kunderna som möjligt tack vare regionbolagen. Bolagsgruppens verksamhet har en stark lokal förankring: 20 regionbolag och över 350 betjäningsställen betjänar kunderna runtom i Finland och regionbolagen beslutar lokalt hur respektive bolag bäst kan bidra till välfärden i regionen.

Tack vare kontorsnätverket som täcker hela Finland kan LokalTapiola erbjuda kunderna personlig betjäning. Dessutom erbjuder LokalTapiola omfattande telefontjänster och mångsidiga nättjänster.

Egenstipendiet 2012 till musiker Juuli Vaulasvirta

LokalTapiolas Egenstipendium är en sporre för unga kunder och det ges varje år till en ung person som agerat målinriktat och innovativt. År 2012 fästes särskild uppmärksamhet vid hur stipendiemottagarens verksamhet stöder en hållbar utveckling samt ett ansvarsfullt samhällsbyggande. Stipendiet gavs till 22-åriga Juuli Vaulasvirta från Kuopio som studerar pianospel. Hennes Musicaire-duo arrangerade under 2012 avgiftsfria konserter i service- och vårdhem för seniorer. Därmed fick även de som av hälsoskäl eller andra skäl inte kan gå på konserter njuta av duons framställning.