Etusivu / Vastuullisuus / Vastuu ympäristöstä

Vastuu ympäristöstä

LähiTapiola pyrkii vähentämään toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja on sitoutunut ympäristötoiminnan tason jatkuvaan parantamiseen. Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön aiheutuvat energian kulutuksesta, matkustamisesta, paperin käytöstä ja hankinnoista. Välillisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia on etenkin sijoitustoiminnalla ja riskienhallintatyöllä.

LähiTapiolan tulvaturva tuli vuoden 2013 alusta osaksi koti-, maatila- ja kiinteistövakuutuksia, jotka korvaavat siis jatkossa kodin, maatilan ja asuinkiinteistöjen rakennuksille ja irtaimistolle koituvat vahingot meriveden, vesistön tai rankkasateiden aiheuttamista poikkeuksellisista tulvista. Tulvavahinkojen ehkäisemiseen liittyviä suojeluohjeita on myös tarkennettu siten, että kiinteistöön kuuluvien ojien ja salaojien kunnosta on pidettävä huolta ja niiden toimivuutta tulee tarkkailla vuosittain.

Sähköisiä palveluja ja toimintatapoja kehitetään

Vahinkoyhtiössä on panostettu sähköisten palvelujen kehittämiseen ja laajempaan käyttöönottoon muun muassa yksityistapaturma- ja matkustajavahingoissa sekä ajoneuvovahingoissa. Sähköisen korvauspalvelun kehittämistä jatketaan LähiTapiolan yhtiöissä myös vuonna 2013.

Asiakkaat voivat vähentää LähiTapiolalta tulevaa kirjepostia valitsemalla paperittoman palvelun. Paperitonta palvelua kehitetään vaiheittain. Palvelussa ovat nyt vahinko- ja henkilövakuutukset sekä osa säästö- ja eläkevakuutuksista.

Vuonna 2012 on parannettu sähköisiä kommunikointitapoja ja järjestelmiä siten, että matkustaminen ja tulostaminen ovat vähentyneet.

Energiatehokkuuden edistämiseen uusia keinoja

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon johtaman kehitystyön tuloksena julkaistiin syksyllä 2012 Taloinfo-konsepti, jonka avulla ympäristö- ja energia-asiat pyritään tuomaan lähelle kiinteistön käyttäjiä. Konseptin tarkoituksena on kannustaa kiinteistön ihmisiä energian ja veden säästöön sekä kertoa kiinteistön toiminnasta. Ensimmäinen infonäyttö otettiin käyttöön LähiTapiolan Espoon toimitalossa syksyllä 2012. Konseptia kehitetään ja monistetaan tulevien vuosien aikana sijoituskiinteistöjen joukkoon. Tavoitteena on sijoittaa infopalvelu 70 prosenttiin kiinteistöistä vuoteen 2018 mennessä.

Vuonna 2012 LähiTapiola Kiinteistövarainhoito liittyi Motivan vuokra-asuntojen energiatehokkuussopimukseen (VAETS). Energiatehokkuuden lisäksi selvitetään myös uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuuksia erityyppisissä kiinteistöissä.

LähiTapiola panostaa uusiutuvaan energiaan

LähiTapiola ja TuuliSaimaa Oy allekirjoittivat yhteistyö- ja investointisopimuksen tuulivoiman rakentamisesta Suomessa. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito perusti kiinteistöpääomarahaston, jonka tavoitteena on sijoittaa Suomen tuulipuistohankkeisiin noin 100 miljoonaa euroa ja kiinteistövarainhoidon ilmastokumppanuuslupausten mukaisesti tuottaa vähintään 80 GWh vuodessa uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Ensimmäisenä yhteisenä investointikohteena on Muukon tuulipuisto Lappeenrannassa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat olennainen osa LähiTapiolan toimintaa, ja rahastossa periaatteita toteutetaan konkreettisesti tukemalla ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaratkaisua.

LähiTapiola aktiivinen tuulivoimaloiden vakuuttaja

LähiTapiola vakuuttaa Euroopan tuulivoimaloita yhdessä kuuden muun eurooppalaisen vakuutusyhtiön kanssa. Yhteistyöjärjestö Eurapcon verkosto – Suomessa LähiTapiola – tarjoaa tuulivoimaloille vakuutuksia tulipalojen ja rikkoutumisten sekä niistä aiheutuvien tuotantokatkosten varalle. Lisäksi yhteistyöverkostossa jaetaan aktiivisesti tietämystä ja osaamista tuulivoimaloiden vakuuttamiseen ja riskienhallintaan liittyen.

Tulevien vuosien aikana Suomeen tullaan näillä näkymin rakentamaan ennätysmäärä tuulivoimaloita ja tuulivoima onkin lähivuosina kasvuala myös vakuutusyhtiöille. LähiTapiola on vakuuttanut kymmeniä tuulivoimaloita useissa Euroopan maissa. Suomen nykyisten tuulivoimaloiden vakuutuksista LähiTapiolalla on noin viidennes.

Kahdelle kiinteistölle LEED-ympäristösertifikaatti

LähiTapiolan yhdelle toimistokiinteistölle ja yhdelle liikekiinteistölle saatiin vuonna 2012 kansainvälinen LEED-ympäristösertifikaatti (Leadership in Energy and Environmental Design), johon sisältyy arviointi tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Helsingin Jätkäsaaressa sijaitseva liikekiinteistö Kiinteistö Oy Verkko ja Kiinteistö Oy Espoon Swing Plus C saivat hopeisen LEED-sertifikaatin. Vuonna 2013 tavoitteena on sertifioida neljä uutta kohdetta.

Toimistotyötä ohjaa Green Office -toiminta

LähiTapiolan Tapiolan toimitalot Espoossa ja Tampereen toimisto ovat mukana WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmässä. Molemmille toimipisteille sekä kiinteistövarainhoitoyhtiölle on laadittu ympäristöohjelma osana yhtiöryhmän ohjelmaa. Sähköisiä toimintatapoja lisätään jatkuvasti ja henkilöstön käyttöön on tuotu uusia työkaluja. Paperin käytön seurantaa tarkennetaan vuoden 2013 aikana, jotta saadaan mukaan LähiTapiolan uuden organisaation paperin kulutustiedot. 

Ymparistovastuu_GreenOffice_logo.jpg

Henkilöstön liikematkustamista seurataan, ja tavoitteena on ollut vähentää matkustamista 10 prosentilla vuodesta 2009 (Tapiola). Työajokilometrejä kertyi kuitenkin vain noin 5 % vähemmän henkilöä kohden kuin vuonna 2009. Lentomatkustaminen lisääntyi, mikä johtui pitkälti LähiTapiola-fuusioon liittyvistä matkustustarpeista.

Etätyöskentely on lisääntynyt ja siihen liittyen on ollut käynnissä myös pilotti- ja yhteistyöhankkeita. Vuonna 2012 henkilöstön käyttöön otettiin sähköinen kimppakyytipalvelu.

LähiTapiolan hankinnoille luodaan vastuullisuuskriteerit, joissa on mukana ympäristöasiat. Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämisen tukena toimivat muun muassa intranet ja kiinteistöjen infonäytöt.

Jätteet toimitetaan hyötykäyttöön

LähiTapiolassa pyritään ensisijaisesti vähentämään syntyvän jätteen määrää. Toimistotyöstä syntyy eniten paperijätettä, joka LähiTapiolassa on pääosin tietosuoja-materiaalia. Tietosuoja-aineiston käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Toimistoilla on paikallisesti vaihtelevat mahdollisuudet lajitella ja kierrättää muut jätteet. Espoossa Tapiolan toimitalojen jätteistä menee hyötykäyttöön 90,6 %. Jätteiden hyötykäytön tavoitteeksi on asetettu yli 90 %. Toimistotilojen muutosten yhteydessä kierrätetään sisäisesti sekä kalusteet että toimistotarvikkeet seuraaville käyttäjille. Käytöstä poistetut ICT-laitteet kierrätetään seuraaville käyttäjille tai teollisuuden raaka-aineeksi.

Yhteistyötä ympäristön hyväksi

LähiTapiolan kiinteistövarainhoitoyhtiö liittyi Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoon, ja antoi omaan ympäristötoimintaan liittyvät ilmastolupaukset. Verkoston tavoitteena on luoda yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa on käynnissä energianeuvontahanke, jossa kannustetaan taloyhtiöitä ja asukkaita ympäri Suomen toteuttamaan kannattavia energiansäästötoimenpiteitä ja opettelemaan säästäviä tapoja käyttää energiaa.

LähiTapiola haluaa edistää turvallista ja ympäristöystävällistä autoilua. Yhteistyössä Helpten Oy:n kanssa lanseerattiin ajotapakilpailu, jossa kannustetaan LähiTapiolan asiakkaita kiinnittämään huomiota omaan ajotapaansa. Kilpailuun liittyvän palvelun avulla on mahdollisuus tehdä autoilusta säästeliäämpää ja ympäristöystävällisempää.

Oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä muun muassa tarjoamalla opiskelijoille asiantuntemusta ja tietoa ympäristövahingoista, ympäristövakuuttamisesta ja riskienhallinnasta. 


Lue etätyöhankkeista

Kiinteistötoiminta
Vastuu ympäristöstä
Yhteiskuntavastuun kumppanuudet
Yhteiskuntavastuun sitoumukset
Ympäristöpalvelut 
Ilmastokumppanit-verkosto – LähiTapiolan tavoitteet