Etusivu / Vastuullisuus / Vastuu yhteiskunnalle

Vastuu yhteiskunnalle

LähiTapiola haluaa olla aktiivinen toimija ja vaikuttaja lähiyhteisöissään. Uuden yhtiöryhmärakenteen myötä korostuvat sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen että paikallinen osallistuminen ja vaikuttaminen. LähiTapiola huolehtii yhteiskunnallisesta vakaudesta omalta osaltaan pitämällä toimintansa kannattavana ja vakavaraisena.

Vastuullisuus konkretisoituu käytännön tekoina valtakunnallisesti ja paikallisesti, kohteina asiakkaat, henkilöstö, ympäristö ja lähiyhteisöt. LähiTapiolan alueyhtiöt ovat aktiivisesti mukana alueensa kehittämisessä.

Vakuutus- ja finanssiala luo yhteiskuntaan vakautta ja mahdollistaa taloudellisen toiminnan tarjoamalla erilaisia tapoja riskeiltä suojautumiseen. Tämä edellyttää vakavaraista ja pitkäjänteistä liiketoimintaa.

Keskinäisyyden edunvalvonta ja vaikuttaminen

Vakuutus- ja finanssialalla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan vakauteen ja se mahdollistaa taloudellisen toiminnan tarjoamalla erilaisia tapoja riskeiltä suojautumiseen. Tämä edellyttää vakavaraista ja pitkäjänteistä liiketoimintaa. Vastuullisen toiminnan keskeisiä periaatteita LähiTapiolassa ovat avoimuus ja läpinäkyvyys sekä alueellinen läsnäolo.

LähiTapiolan yhtiöt ovat järjestäytyneet toimialansa järjestöihin ja ovat jäseninä kaikissa tärkeissä elinkeinoelämän järjestöissä. LähiTapiolan yhteiskunnallisen toiminnan tavoitteena on keskinäisen yhtiömuodon tulevaisuuden rakentaminen pitkäjänteisesti omistaja-asiakkaiden etua ajatellen. LähiTapiolalle on tärkeää, että vakuutus- ja finanssialaa koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa otetaan huomioon eri yhtiömuotojen erityispiirteet ja taataan näille tasapuoliset edellytykset toimia ja kasvaa. On kuluttajan etu, että markkinoilla on erilaisia toimijoita ja kilpailua.

Keskinäisen yhtiöryhmän etuja valvotaan alan omien etujärjestöjen kautta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi ylläpidetään keskusteluyhteyttä poliittisiin päättäjiin, viranomaistahoihin, työmarkkinajärjestöihin, järjestökenttään sekä muihin olennaisiin sidosryhmiin.

Yhteiskuntavastuu toteutuu kumppanuuksissa

Kumppanuusyhteistyö on osa LähiTapiolan sidosryhmädialogia ja vastuullista yritystoimintaa. LähiTapiolan kumppanuushanke Suomen punaisen ristin kanssa on Ystävätoiminta, jonka tavoitteena on kehittää toimintaa sekä hankkia ja kouluttaa siihen vapaaehtoistyöntekijöitä. Teemana 2013 on ”Rakkaus voittaa kaiken. Myös yksinäisyyden”.

Sidosryhmayhteistyo_logo_Punainen_Risti.jpg

Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa on käynnissä energianeuvonnan hanke, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten ja yritysten tietoisuutta energiansäästöstä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä kustannusten säästämiseksi. Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki -rahaston kautta autetaan kehitysmaiden naisia hankkimaan ammatti. Yhteistyötä jatketaan myös muun muassa Eläkeliiton kanssa.

Panostusta nuorten osaamiseen ja tulevaisuuteen

LähiTapiola edistää monella tavoin muun muassa nuorten taloudellista osaamista ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vuonna 2013 panostetaan erityisesti nuorisotakuun toteutumiseen. Tavoitteena on, että jokaisessa alueyhtiössä on nuorille useita kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Marttojen, kuluttajaorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa on panostettu nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseen. Vuonna 2012 osallistuttiin nuorten talousasioiden hoitoa kartoittavaan Kuluttajatutkimuskeskuksen TOKATA-hankkeeseen, jonka tuloksia hyödynnetään nuorten asiakkaiden palvelujen kehittämisessä. Lisäksi LähiTapiola on ollut mukana toimialan yhteisissä hankkeissa. LähiTapiola tukee Nou Hätä! -pelastustaitokampanjaa, joka tuo paloturvallisuuteen ja pelastustaitoihin liittyvät taidot osaksi yläkoululaisten arkea ja opetusta.

Vuonna 2012 Helsingin yliopisto ja LähiTapiola kehittivät yhdessä yrityselämän ja yliopistomaailman uudenlaista kumppanuusmallia. Vuonna 2013 yliopisto ja LähiTapiola aloittavat yhdessä nuorille tulevaisuuden osaajille suunnatun yhteiskuntavastuun ohjelman, joka käsittelee yhteiskunnan tulevaisuutta vastuullisuuden ja jaetun arvon näkökulmasta.

Kestävää hyvinvointia edistämässä

LähiTapiola osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa järjestämällä LähiTapiola Akatemia -keskustelufoorumeja, joissa keskustellaan sidosryhmien kanssa suomalaisten hyvinvointiin lähitulevaisuudessa vaikuttavista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Marraskuussa 2012 keskustelufoorumi järjestettiin kuudetta kertaa. Aiheena oli suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteet ja keskinäisten yhtiöiden rooli kestävän hyvinvoinnin tuottajina. 

Vakuutetut vanhuuspalveluiden vaihtoehdot -hanke Itä-Suomen yliopiston kanssa päättyi keväällä 2012. Hankkeen lopputuloksista saatiin arvokasta tietoa muun muassa asiakkaiden näkemyksistä hoivapalvelujen tarpeista ja rahoituksesta. Tietoa tullaan hyödyntämään alkaneella strategiakaudella tuote- ja palvelukehityksessä. Henkiyhtiö jatkoi yhteistyötä Proud Age -hankkeessa, jonka tavoitteena on nostaa esiin uudenlaista ajattelua ja nähdä ikääntyminen riskin sijaan voimavarana.

Toiminnan epäkohtiin puututaan

Toukokuussa 2012 Tapiola Pankki sai Finanssivalvonnalta (Fiva) julkisen varoituksen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan laiminlyönneistä arvopaperivälitystoiminnoissaan. Puutteet havaittiin Fivan tarkastuksessa syyskuussa 2011 ja ne oli korjattu marraskuuhun 2011 mennessä. Havaitut puutteet eivät aiheuttaneet ongelmia tai vahinkoa asiakkaille eikä pankille. Korjaavissa toimenpiteissä varmistettiin, että vastaavia puutteita ei tulevaisuudessa pääse syntymään missään muissakaan palveluissa.

Kesällä 2012 käräjäoikeudessa käsiteltiin vuonna 2008 ilmi tullutta tapausta, jossa Tapiola teki tutkintapyynnön vahinkotarkastukseen ja eräiden urakoitsijoiden toimintaan liittyvistä epäselvyyksistä ja selkeistä väärinkäytöksistä. Espoon käräjäoikeus antoi tapauksesta 29.6.2012 tuomionsa. Kaikkien vastaajien todettiin syyllistyneen rikoksiin. Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa tulevana syksynä.

Harmaan talouden torjunnan ammattilainen

Vakuutus- ja finanssialan yrityksenä LähiTapiolalle harmaan talouden torjunta on tärkeä osa päivittäistä toimintaa. Yhtiöryhmällä on käytössä muun muassa tarkat ohjeet ja verkkokoulutukset henkilöstölle esimerkiksi rahanpesun tunnistamiseksi ja muiden laittomien toimien havaitsemiseksi. Hankintoja ohjaavat ostopolitiikka ja -ohjeet, joihin sisältyvät vastuullisuuskriteerit.

Korvauspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota kumppanuus- ja urakoitsijavalintaan, jotta harmaan talouden yritysten toimiminen estettäisiin vahinkokohteissa. Lisäksi isojen vahinkojen hoitoa on kehitetty ja korvausprosessien riskejä ja kontrolleja arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti. LähiTapiolan toimintatapana on ilmoittaa kaikki yhtiötä koskevat selvät rikosepäilyt poliisille.

LähiTapiolan kiinteistövarainhoitoon liittyvä kokonaisvastuu ja laadun hallinta ulottuvat laajasti oman organisaation ulkopuolelle ja käytössä ovat muun muassa kumppanuuksien johtamismalli ja harmaan talouden torjuntamalli. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on saanut toimintatavoistaan myös Laatukeskuksen Recognised for Excellence -tunnustuksen vuonna 2012.

Lue vaikutuksista yhteiskunnassa

Yhteiskunnallinen tulonjako
Edunvalvonta ja kansainvälinen toiminta 
Jäsenyydet järjestöissä
Yhteiskuntavastuun sitoumukset
Yhteiskuntavastuun kumppanuudet