Etusivu / Vastuullisuus / Raportointi

Vastuullisuuden raportointi


LähiTapiolan vuosiraportti 2012 on yhdistetty yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus ja se kattaa koko yhtiöryhmän. Vuosiraportoinnin teemana on Lähellä läpi elämän, mikä tarkoittaa sitä, että huolehdimme asiakkaan tärkeimmistä asioista eri elämäntilanteissa.

Vuosiraportti käsittelee vuoden 2012 keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja toiminnan vaikutuksia. Raportin tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava kuva LähiTapiolan toiminnasta ja vaikutuksista sidosryhmiinsä sekä yhteiskuntaan. LähiTapiola tuottaa raporttinsa omistaja-asiakkailleen, hallintonsa jäsenille, henkilöstölle sekä muille sidosryhmille, jotka ovat kiinnostuneita yhtiöryhmän toiminnasta.

Raportoitavien asioiden valinnassa on keskitytty omistaja-asiakkaiden, henkilöstön ja hallinnon edustajien kannalta olennaisiin asioihin sekä otettu huomioon heiltä ja muilta sidosryhmiltä koottu tieto ja palaute. Merkittävin raportointiin vaikuttanut asia vuonna 2012 oli LähiTapiola-fuusio eli Tapiola-ryhmän ja Lähivakuutus-ryhmän yhdistyminen.

LähiTapiolan vuosiraportti 2012 julkaistaan verkkoraporttina. Verkkovuosiraporttia täydentävät LähiTapiolan internet-sivuilla julkaistut tiedot (www.lahitapiola.fi). Yhtiöryhmän valtakunnalliset yhtiöt ovat julkaisseet omat vuosikertomuksensa sähköisessä muodossa. Lisäksi LähiTapiolan vakuutusyhtiöt ovat julkaisseet omat sijoituskatsauksensa sähköisessä muodossa. LähiTapiola on julkaissut myös painettuna vuosiesitteen, jossa kerrotaan lyhyesti yhtiöryhmän toiminnasta ja olennaisista tapahtumista 2012.

Vastuuraportointia kehitetään uuden yhtiöryhmän tarpeisiin

Tapiolan ja Lähivakuutuksen fuusion takia ei vuodelta 2012 ole saatavilla tai yhdistettävissä kaikkia yhtiöiden aiempina vuosina raportoituja tietoja ja lukuja, minkä takia raportoitavan tiedon määrää on vähennetty. Tulevina vuosina tunnuslukujen raportointia laajennetaan sitä mukaa kuin se järjestelmien yhtenäistämisen ja kehittämisen myötä on mahdollista. Tässä raportissa ohjeistoa on sovellettu mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on jatkaa tulevaisuudessa kansainvälisen yhteiskuntavastuuraportoinnin ohjeiston (GRI) mukaista raportointia.

LähiTapiola raportoi vastuullisesta toiminnastaan myös useille ulkopuolisille tahoille. Esimerkiksi LähiTapiola Eläkeyhtiö, LähiTapiola Varainhoito sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ovat sijoitustoimintaa harjoittavina yhtiöinä allekirjoittaneet YK:n vastuulliset sijoittamisen periaatteet (UN PRI), joihin sitoutuminen vaatii vuosittaista julkista raportointia.

Ympäristöraportointia monelle taholle

LähiTapiolan omistuskiinteistöjen energiatehokkuussopimusten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:lle. Ilmastokumppanit-verkostolle raportoidaan vuosittain kiinteistötoiminnan ilmastotavoitteiden toteutumisesta. Ympäristövastuun toteutumista seurataan myös toimistojen Green Office -ympäristöjärjestelmän puitteissa, ja siihen liittyy vuosittainen raportointi WWF:lle.