Etusivu / Taloudellinen katsaus / Yhtiöiden vuosi lyhyesti / Vahinkovakuutus
jukka_kinnunen_vahinkovakuutus.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Vahinkovakuutuksen tulos parani selvästi. Vahinkokehitys, yritysasiakasliiketoiminta ja sijoitukset vaikuttivat eniten tuloskehitykseen. Lähivakuutuksen ja Vahinko-Tapiolan yhdistyminen yhdessä ICT-toimintojen uudelleenjärjestelyn kanssa olivat vuoden 2012 ohjaavia tekijöitä.

Myönteisintä toimintavuodessa oli huomattavan hyvä vahinkokehitys. Tämä selittyy sekä pitkä-jänteisellä riskienhallintatyöllä, toimintatapojen kehittämisellä että suurvahinkojen vähäisellä määrällä. Edelliseen pariin vuoteen verrattuna vuonna 2012 ei tapahtunut myöskään laajoja alueita koskettavia luonnonkatastrofeja.

Vahinkovakuuttamisen osalta Vahinko-Tapiolan vakuutusliikkeen tulos paranikin selvästi vuoden takaisesta. Erityisesti yritysasiakasliiketoiminta kohensi tulostaan. Kannattavuuden parantamiseen liittyvissä toimenpiteissä saavutettiin hyviä tuloksia riskisuhteiden parantamisessa ja uusien hinnoittelumallien asteittaisessa käyttöönotossa.

Taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla oli toimintavuonna poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä sekä globaalisti että Euroopan talousalueella ja siten myös Suomessa. Omassa sijoitustoiminnassamme onnistuimme kuitenkin hyvin ja siitä saatu tulos vaikuttaa positiivisesti yhtiön koko tulokseen.

Hyvästä taloudellisesta tuloksesta huolimatta myynti jäi vahinkovakuutuksessa alle asetettujen tavoitteiden. Vuoden 2012 alussa Vahinko-Tapiolan asiakasmäärä oli noin 947 000 ja se väheni vuoden aikana noin 0,6 prosenttia. Poistuma kohdistui pääasiassa henkilöasiakkaisiin. Sen sijaan kasvua saatiin yrittäjissä.

Fuusio ja uudelleenjärjestelyt toimintavuoden ohjaavia tekijöitä

Vuoden 2012 helmikuun alussa ilmoitettu ja toukokuun yhtiökokouksessa päätetty fuusio Vahinko-Tapiolan ja Lähivakuutuksen kanssa on ollut merkittävä ohjaava tekijä toimintavuoden aikana koko yhtiössä. Uuden yhtiöryhmän rakenteen myötä on fuusiossa erityisesti panostettu korvausstrategian ja korvauspalvelukonseptin sekä työnjakomallin rakentamiseen yhteistyössä alueyhtiöiden kanssa.

Yksi fuusion tuomista onnistumisista oli uusien bonusturvallisten liikennevakuutusten lanseeraus. Saimme hyvää nostetta yhteiseen LähiTapiola-maailmaan, kun bonusturvamarkkinointi käynnistyi kesäkuussa ensimmäisenä Vahinko-Tapiolan ja Lähivakuutuksen yhteisenä ulostulona.

Toimintavuotta leimasi myös laaja ICT-toimintojen uudelleenjärjestely, joka oli merkittävä muutos koko yhtiöryhmässä. Tärkeimmät vaiheet tässä prosessissa olivat ICT-johtamismallin muutos, merkittäviä kustannussäästöjä tuonut keskuskoneen ja muutamien muiden ICT-palveluiden ulkoistus sekä IT-kehityskapasiteetin sopeuttaminen.

Vahinkovakuutuksen kilpailutilanne muuttui vuoden aikana, kun alalla tapahtui uudelleenjärjestelyjä ja keskittymistä. Mukaan tuli uusia pohjoismaisia toimijoita. Pankkivetoisuus näkyi myös järjestelyissä. Lisäksi kilpailu lisääntyi verkossa uuden kotimaisen vakuutusyhtiön aloitettua toimintansa.

Asiakkaat ja fuusio fokuksessa vuonna 2013

Uusi yhtiörakenne edellyttää aktiivista vuorovaikutusta alueyhtiöiden kanssa. LähiTapiola Vahinkovakuutuksen vastuulla olevat lajit, liikennevakuutus ja lakisääteinen tapaturmavakuutus, ovat erityisen kiinnostuksen kohteena, samoin muiden vapaaehtoisten lajien oikea hinnoittelumallinnus. Yhtiön siirtäessä vuoden 2013 lopussa vapaaehtoisten vakuutusten vakuutuskannat ja vakavaraisuuspääomat alueyhtiöihin, on myös vuoden 2014 uuteen asetelmaan varauduttava jo toimintavuoden 2013 aikana.

Integraation toteuttamisen lisäksi keskitymme vuonna 2013 asiakashuolenpitoon ja sen kehittämiseen. Myös moottoriajoneuvovakuuttamiseen panostetaan muun muassa uusia myyntikanavia ja ostopaikkoja rakentamalla. Erityinen painopiste on liiketoiminnan kasvattaminen pääkaupunkiseudulla, jossa meillä paljon potentiaalia kasvattaa markkinaosuuttamme.

Tavoitteet vuodelle 2013

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen tavoitteina vuonna 2013 ovat kasvu, asiakaspalvelun kehittäminen ja tehokas yhteistyö.

1 ASIAKKUUKSIEN HOITO
Asiakaskannan hoitotoimenpiteiden systemaattinen kehittäminen.

2 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET
Moottoriajoneuvovakuutusten liiketoiminnan kehittäminen.

3 PÄÄKAUPUNKISEUTU
Liiketoiminnan kasvattaminen pääkaupunkiseudulla.

4 TEHOKAS TOIMINTA
Resurssien allokointi ja ristiin tekemisen hyödyntäminen, vahinkovakuutusosaamisen tuki alueyhtiöille.

5 KORVAUSPALVELUT
Sujuvat korvausprosessit keskus- ja alueyhtiöiden yhteisillä toimintamalleilla.

 

 Avainluvut *  2012  2011 2010 
Liikevaihto, milj. e
1 080,1 989,2 984,2
Liikevoitto, milj. e
179,0 -45,4 40,6
Kokonaistulos, milj. e 291,9 -58,9 96,0
Vakuutusmaksutulo, milj. e 892,0 873,3 847,1
Vakavaraisuus, vastuunkantokyky, % 210,9 194,3 206,7
Yhdistetty kulusuhde, % 96,1 115,5 108,9
Asiakasedut, milj. e 84,5 87,1 84,4

*Luvut ovat pro forma eli Vahinko-Tapiolan ja
Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiön yhteenlaskettu luku

     
 

     LähiTapiola Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde  vuonna 2012 oli 96,1 %.