Etusivu / Hallinto ja johtaminen / Riskienhallinta / LähiTapiola Eläkeyhtiön riskienhallinta

LähiTapiola Eläkeyhtiön riskienhallinta

LähiTapiola Eläkeyhtiö kuuluu LähiTapiola-ryhmään, mutta toimii itsenäisesti työeläkeyhtiönä. LähiTapiola Eläkeyhtiön toiminnan merkittävimpiä riskejä ovat vakavaraisuuden hallinnan riskit, sijoitus-, vakuutus-, liiketoiminta- ja operatiiviset riskit. LähiTapiola Eläkeyhtiön hallitus päättää yhtiön riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet ja riskinoton rajat sekä seuraa säännöllisesti riskien ja riskienhallinnan tilaa. Erikseen riskienhallinnalliset asiat käsitellään hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Riskienhallinnalliset asiat valmistellaan ja koordinoidaan yhtiön riskienhallinnan toimikunnassa. Toimikunnan tehtävä on vastata siitä, että yhtiön vakavaraisuusasema ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käytännön toteuttaminen täyttävät hallituksen niille asettamat tavoitteet ja viranomaismääräykset.

Sijoitustoiminnan riskejä ovat markkina-, luotto- ja vastapuoliriskit, valuutta- sekä likviditeettiriskit. Markkinariskin muodostaa varojen markkina-arvojen vaihtelu esimerkiksi osakekurssien tai korkojen vaihdellessa. Luotto- ja vastapuoliriskeissä on kyse sijoitustoiminnan vastapuolen, sijoituskohteen tai vuokralaisen maksukyvyttömyyden aiheuttamasta saatavan menetyksestä. Valuuttariski aiheutuu valuuttakurssien vaihtelusta. Likviditeettiriskissä kyse on kassavarojen riittävyydestä maksujen suorittamiseksi.

Vakuutustoiminnan merkittävimmät vakuutusriskit liittyvät eliniän pituuteen ja työkyvyttömyyteen sekä vakuutusmaksujen maksamiseen. Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä ja ulkoisista tekijöistä. Oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Liiketoimintariskit liittyvät toimintaympäristöön, kuten markkina-asemaan, kilpailutilanteen tai asiakaskäyttäytymisen muutoksiin sekä strategisiin ja operatiivisiin valintoihin.

Riskeihin varautuminen

Työeläkelaitosten on maksettava ja rahoitettava niiden vastuulla olevat eläkkeet kaikissa tilanteissa. Työeläkeyhtiöiden yhteiset vakavaraisuussädökset määrittävät keskeisimpiin riskeihin varautumista.  Vakavaraisuudella varmistetaan eläkelaitosten kyky selviytyä vakuutus- ja sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä.

Vakavaraisuutta koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuoden 2013 alussa. Samalla päättyi vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä säädetyn määräaikaisen lain voimassaolo. Uuden lainsäädännön mukainen vakavaraisuuspääoma on eläkelaitoksen vakuutusriskejä tasaavasta tasoitusmäärästä ja entisestä sijoitustoiminnan riskejä puskuroivasta toimintapääomasta yhdistetty puskurirahasto. Vakavaraisuuden turvaaminen on eräs keskeisimpiä työeläkeyhtiön riskienhallinnallisia tehtäviä. Viime vuosina LähiTapiola Eläkeyhtiössä on syvennetty vakavaraisuuden analysointiin liittyviä herkkyyslaskelmien ja stressitestien käyttöä. Eläkeyhtiön vakavaraisuuden varmistaminen on merkityksellistä koko eläkejärjestelmän kestävyyden ja yhteiskunnallisen vakauden kannalta.

Globaalin talouden ja euroalueen kriisi on asettanut huomattavaa haastetta sijoitussalkun hoidolle ja allokaatioprosessille. Sijoitustoiminnan riskien hallinta on osa sijoitustoiminnan ydinprosesseja ja tärkeä osa sijoituspolitiikkaa. Riskeille asetetaan yhtiön sijoituspolitiikkaan ja tavoitteisiin sopivat rajat ja hajautustavoitteet huomioiden, ettei yhtiön vakavaraisuus missään olosuhteissa vaarannu.  Sijoitusluokkien jakaumaa koskevassa päätöksenteossa LähiTapiola Eläkeyhtiö käyttää tukena yhtiössä kehitettyä analyysimallia, joka sisältää tuotot, hajonnat ja sijoituslajien yhteisriippuvuudet.

Finanssitoiminnan luonteen vuoksi ICT-riskit ovat keskeisimpiä toiminnallisia riskejä. ICT-riskejä vastaan suojaudutaan mm. käyttäen erilaisia standardoituja työskentelymalleja, teknisiä ratkaisuja (esim. palomuurit) ja sopimustekniikkoja (esim. palvelutasosopimukset SLA:t). ICT-riskien ja tietoturvariskien kartoitus on osa vuosisuunnittelua ja sitä toteutetaan tarvittaessa muulloinkin toiminnan ja toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla.

Henkilöstöön liittyvien riskien hallinta on osa LähiTapiola Eläkeyhtiön henkilöstöstrategiaa. Henkilöstöriskienhallinnan keino on esimerkiksi osaamisen varmistaminen pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla. Poikkeamatapauksia kirjataan ja käsitellään eri organisaatioyksiköissä. Erityisen vakavia tapauksia ei ole vuoden aikana sattunut.

Lue lisää riskienhallinnasta yhtiöiden vuosikertomuksista.