Etusivu / Hallinto ja johtaminen / Riskienhallinta

Riskienhallinta LähiTapiola-ryhmässä

Riskienhallinnan tavoitteena LähiTapiolassa on edistää asiakkaiden taloudellisen turvan jatkuvuutta ja tukea liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. Hyvä vakavaraisuus korostuu keskinäisen yhtiömuodon vuoksi. Riskienhallinta perustuu riskienhallintapolitiikan mukaisiin riskienhallinnan käsitteisiin, määrämuotoisiin riskienhallintaprosesseihin, selkeisiin toteuttamisvastuisiin sekä riskienhallinnan tavoitteiden ja riskinottohalukkuuden määrittelyihin. Riskienhallinnan toteuttamisen on myös täytettävä viranomaismääräykset.

Tavoitteena on hallita riskejä kokonaisvaltaisesti osana strategista ja operatiivista toiminnanohjausta. Riskienhallinta järjestetään kattavasti siten, että toimintojen väliset riskisidokset ovat selkeät ja yksiselitteiset ja riskien syy- ja seuraussuhteet sekä merkitys tunnistetaan.

LähiTapiolan riskinottohalukkuus perustuu seuraaville periaatteille:

• Riskinotto tukee liiketoiminnan strategisten päämäärien ja vuosisuunnitelmien toteutumista
• Riskit mitoitetaan siten, etteivät ne vaaranna koko ryhmän tai sen yksittäisen yhtiön toimintaa tai talouden vakautta
• Ryhmän asiakasliiketoimintojen, yhtiöiden ja toimintojen on pysyttävä niille määriteltyjen riskirajojen puitteissa
• Riskien heijastusvaikutukset ryhmään tai sen yksittäiseen yhtiöön kyetään tunnistamaan ja ottamaan huomioon toiminnassa.

Vastuullisen yritystoiminnan periaatteiden mukaisesti LähiTapiola huolehtii ja tiedottaa riskeistään sekä niiden hallinnasta siten, että asiakkaat ja muut sidosryhmät luottavat LähiTapiolaan kumppaninaan.

Riskienhallinnan pääalueet

LähiTapiola-ryhmän vakuutustoiminnan, pankkitoiminnan ja varainhoidon riskiluokituksessa käytetään ylätasolla seuraavaa kolmijakoa:

• toimintaympäristön ja strategian riskit
• taloudelliset riskit
• operatiiviset riskit

Oheisessa kuvassa on esitetty tarkemmin näihin pääalueisiin liittyviä riskejä.

 

Riskienhallinnan pääalueet ja riskiluokat

riskienhallinnan_paalueet_ja_riskiluokat.jpg

Riskienhallinnan vastuut

LähiTapiolan yhtiöiden hallituksilla on kokonaisvastuu yhtiöiden riskienhallinnan järjestämisestä. Hallitukset määrittelevät riskienhallinnan tavoitteet, riskinottohalukkuuden, riskinoton rajat, vastuut, mittarit ja valvontaperiaatteet. Hallitukset vahvistavat vuosittain yhtiöiden riskienhallintasuunnitelmat ja muut riskienhallintaa käsittelevät suunnitelmat, varmistavat niiden huomioimisen toimintasuunnitelmissa ja valvovat suunnitelmien toteuttamista ja noudattamista. Hallitukset seuraavat säännöllisesti yhtiöidensä riskienhallinnan tilaa ja keskeisimpien riskien kehitystä.

Yhtiöiden toimitusjohtajat ja yhtiöiden johto vastaavat yhtiöiden riskienhallinnan käytännön valmistelusta, toteuttamisesta ja toteuttamisen seurannasta. Yhtiöt ja liiketoimintayksiköt vastaavat oman toimintansa riskien kartoittamisesta sekä niihin liittyvien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisesta.

Jokainen LähiTapiolassa työskentelevä henkilö vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta omassa työssään ja on velvollinen kertomaan havaitsemistaan riskeistä tai riskienhallinnan kehittämiskohteista ensisijaisesti omalle esimiehelleen tai muille riskienhallinnan vastuuhenkilöille.

Riskienhallinnan valvonta on vastuutettu aina muulle kuin operatiivisesta toiminnasta vastaavalle taholle. Eri riskienhallintaan liittyvät tahot avustavat yhtiöiden johtoa riskienhallinnan toteuttamisessa ja hoitavat niille määriteltyjä valvontatehtäviä.

Sisäinen tarkastus tukee esimiehiä valvontavelvollisuuden toteuttamisessa arvioimalla liiketoimintojen sisäisen valvonnan tilaa sekä tuottamalla johdolle ja toimintojen vastuuhenkilöille informaatiota ja toimenpide-ehdotuksia valvonnan tehostamiseksi. Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokuntaa avustava tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi osaltaan riskejä. Lisäksi tilintarkastajat ja viranomaiset valvovat riskienhallinnan toteuttamista.

 

Riskienhallinnan kolme puolustuslinjaa

 

puollustuslinjat.jpg