Etusivu / Hallinto ja johtaminen / Johtaminen

Johtaminen

Hyvä johtaminen ja esimiestyö ovat avainasemassa sekä tulosten saavuttamisen että lähitapiolalaisten työhyvinvoinnin kannalta. Hyvä esimiestyö perustuu mm. LähiTapiolan arvoihin. Hyvää johtamiskulttuuria kehitetään johdon ja henkilöstön aktiivisena vuoropuheluna sekä yhtiöryhmän hallinnon tukemana.

 

LähiTapiolan henkilöstöjohtamisessa keskeisiä asioita ovat lähijohtamiseen panostaminen, joka ilmenee esimerkiksi käytännön palautteen antamisena muun muassa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Siten panostetaan hyvien ja erinomaisten suoritusten palkitsemiseen ja riittämättömiin suorituksiin puuttumiseen. Osaamisen jakamista ja aloitteellisuutta, oman työn johtamista ja vastuunkantamista, yrittäjähenkisyyttä  sekä uudistumista edistävä johtamis- ja toimintakulttuuri tukee LähiTapiolan arvoja.

HR-toiminnot on LähiTapiolassa jaettu kolmeen osaan, keskitettyihin ja hajautettuihin yhtiö- tai pääyksikkötason toimintoihin sekä alueellisiin toimintoihin. 

Keskitetty eli yhtiöryhmätason henkilöstöpalveluorganisaatio vastaa Espoossa toimivien yhtiöiden henkilöstöpoliittisista linjauksista ja henkilöstöpolitiikasta, henkilöstöstrategian kehittämisestä, henkilöstöraportoinnista, työterveyshuollosta ja työsuhdeasioista sekä henkilöstöhallinnosta (mm. palkanlaskenta, HR-tietojärjestelmät, henkilöstöedut). Hajautetuissa HR-toiminnoissa henkilöstöpäälliköt ja HR-konsultit  vastaavat Espoossa toimivien yhtiöiden, lohkojen ja pääyksiköiden yhtiö-/lohko-/yksikkökohtaisesta palvelusta sekä muun muassa toimenkuviin, työhyvinvointiin, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä asioista.

Vaikka Tapiola ja Lähivakuutus olivat juridisesti eri yhtiöitä vuonna 2012, niiden työntekijät siirtyivät työskentelemään yhteisissä toiminnallisissa organisaatioissa 1.6.2012 alkaen. Alueellisissa HR-toiminnoissa hallintojohtajat, henkilöstöjohtajat, henkilöstöpäälliköt tai muut HR-tehtävissä toimivat vastaavat alueyhtiöiden henkilöstöpalveluista.

Henkilöstöasiain johtoryhmä avustaa Espoossa toimivien yhtiöiden hallituksia, yhtiöiden johtoryhmiä ja asiakaslohkojohtoryhmiä henkilöstöasioiden käsittelyssä ja niitä koskevassa päätöksenteossa sekä kehittää henkilöstöstrategiaa ja henkilöstöpolitiikkaa. Se on myös ensisijaisin työnantajanäkökulmaa soveltava päätöksentekoelin henkilöstöasioissa. Henkilöstöpäällikkökokous (hajautettu ja keskitetty HR) vastaa päätöksien käytäntöön viennistä ja niistä tiedottamisesta esimieskunnalle ja henkilöstölle.

LähiTapiolassa toimivat myös erilaiset osallistumistoimikunnat, työhyvinvoinnin ohjausryhmä, työsuojelutoimikunta ja moniarvoisuustyöryhmä. Henkilöstö on myös edustettuina tulosyksiköiden ja alueiden johtoryhmissä ja vakuutusyksiköiden hallintoneuvostoissa.

Kannustejärjestelmät ja henkilöstöedut

LähiTapiolan Espoossa toimivien yhtiöiden ja lohkojen kannustejärjestelmät vuonna 2012 perustuivat Tapiolan palkka- ja palkitsemispolitiikkaan, joka oli päivitetty keväällä 2011. Kannustejärjestelmien tarkoituksena on henkilöstöä kannustamalla ja sitouttamalla tukea strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista. Kannusteista tärkein on tulospalkkiojärjestelmä, joka muodostuu sekä tiimi- että yksilökohtaisista tavoitteista. Saavutettu tavoitetaso todetaan tuloskeskustelussa. Henkilöstön tulospalkkio on korkeintaan 7 prosenttia vuosipalkasta. Toteumat ovat olleet keskimäärin 4 prosenttia. Myyntiorganisaation tulospalkkiot vaihtelevat muutamasta prosentista noin puoleen kokonaispalkasta. Johdolla on oma tulospalkkiojärjestelmänsä.

Henkilöstörahastoa kartuttava voittopalkkiojärjestelmä perustettiin LähiTapiola-ryhmään vuonna 1991. Se palkitsee pitkäaikaisesta sitoutumisesta LähiTapiolaan ja edistää hyvien tulostavoitteiden saavuttamista. Voittopalkkion määrä riippuu yhtiöryhmän kunkin vuoden tuloksesta ja on enimmillään 3 prosenttia henkilöstörahaston jäsenten yhteenlasketusta vuosipalkkasummasta. Voittopalkkion määräytymiskriteerit vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2012 ennusteen mukainen, rahaston jäsenille jaettava voittopalkkio on yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstörahastoon on tähän mennessä siirretty kaikkiaan noin 33,7 miljoonaa euroa.

LähiTapiolan Espoossa toimivissa yhtiöissä tai lohkoissa henkilöstöetuja ovat henkilöstörahaston lisäksi esimerkiksi vakuutusmaksujen erikoistariffointi, pankin etutili ja lainapalvelut, lomaosakkeet sekä työterveyshuoltoa täydentävä Hoitoturva-vakuutus. Henkilöstön eläketurvaa on myös parannettu lisäeläkkeellä, joka kartuttaa eläkettä vuosittain 0,2 % tietyin edellytyksin.

Toiminnallisissa organisaatioissa toimineiden henkilöiden osalta noudatettiin vuonna 2012 lähtöyhtiön palkkapolitiikkaa ja henkilöstöetuja.

Vastuullisuuden johtaminen

LähiTapiolan vastuullinen liiketoiminta perustuu yhtiöryhmän strategiaan, yhteisiin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin sekä tehtyihin sitoumuksiin. LähiTapiola on sitoutunut toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkii ottamaan huomioon toimintansa vaikutukset sidosryhmiinsä sekä lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä kulttuurisen ulottuvuuden. Yhteiskuntavastuun toteuttamisen lähtökohtana ovat toiminnan olennaiset vaikutukset tärkeimpiin sidosryhmiin.

Yhtiöryhmän ja yhtiöiden johto vastaa yhteisten linjausten ja tavoitteiden toteuttamisesta sekä seuraa edistymistä säännöllisesti. LähiTapiolan yhtiöihin nimetään yhteiskuntavastuun yhteyshenkilöt, jotka seuraavat osaltaan tavoitteiden toteutumista. Jokaisella lähitapiolalaisella on myös henkilökohtainen vastuu vastuullisuuden toteutumisesta käytännössä. Yhtiöryhmän yhteiskuntavastuun ja vastuullisen yritystoiminnan linjaukset, koordinointi ja kehittäminen ovat yhteiskuntavastuun vastuuhenkilöillä yhtiöryhmäpalveluissa. Toiminnasta ja tuloksista raportoidaan hallitukselle.

Espoon Tapiolassa sijaitsevissa toimitaloissa ja Tampereen-toimistolla toimivat Green Office -tiimit sisäisen ympäristötyön edistämiseksi. Ympäristövakuuttaminen ja ympäristöriskien hallinnan palvelut ovat LähiTapiola Vahinkovakuutuksen vastuulla. Sijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt ottavat sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristöasiat. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito vastaa hallinnoimiensa kiinteistöjen sekä kiinteistöliiketoiminnan ympäristöasioiden hoidosta ja kehittämisestä.

Yhteiskuntavastuun sitoumukset